Directors
Name:
Name Position Email Phone
Qian Ye Professor yeqian@shao.ac.cn 021-34775578
Zhenghong Tang Professor zhtang@shao.ac.cn 021-34775242
Jinling Li Professor jll@shao.ac.cn 021-34775260
Xiaojun Dong Professor dxj@shao.ac.cn 021-34775052
Feng Yuan Professor fyuan@shao.ac.cn 021-34775301
Xinhao Liao Professor xhliao@shao.ac.cn 021-34775003
Zhongping Zhang Professor zzp@shao.ac.cn 021-34775214
Yonghong Zhou Professor yhzhou@shao.ac.cn 021-34775258
Jun Tao Professor taojun@shao.ac.cn 021-34775051
Shuhua Ye Professor ysh@shao.ac.cn 021-34775666
Chengli Huang Professor clhuang@shao.ac.cn 021-34775202
Wenfei Yu Professor wenfei@shao.ac.cn 021-34775303
Xiaogong Hu Professor hxg@shao.ac.cn 021-34775228
Jinliang Hou Professor houjl@shao.ac.cn 021-34775005
Qinghui Liu Professor liuqh@shao.ac.cn 021-34775690
Gu Minfeng Professor gumf@shao.ac.cn 021-34775314
Weiqun Zhang Professor wqzhang@shao.ac.cn 021-34775601
Bin Wu Professor bwu@shao.ac.cn 021-34775201
Shuanggen Jin Professor sgjin@shao.ac.cn 021-34775292
Xiaoyu Hong Professor xhong@shao.ac.cn 021-34775001